2019-05-28

Budżet 2018

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Domu Pomocy Społecznej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie - publikacja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13. września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz.1911) § 34 ust. 9, zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018r. (Dz.U. poz. 2471)

Załączniki

  Bilans jednostki str 1.jpg 553,32 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Bilans jednostki str 2.jpg 478,13 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Bilans jednostki str 3.jpg 216,41 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Bilans jednostki str 4.jpg 194,1 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ...tki str 1.jpg 546,36 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ...ki str 2.jpg 352,25 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ...tki str 3.jpg 237,93 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Informacja dodatkowa str 1.jpg 697,16 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Informacja dodatkowa str 2.jpg 634,59 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Informacja dodatkowa str 3.jpg 400,27 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w...tki str 1.jpg 515,4 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w...tki str 2.jpg 257,74 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w...tki str 3.jpg 193,18 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się